Return to Article Details คุณลักษณะการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI ขนาดเล็กเมื่อใช้ปาล์มไบโอดีเซล– เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy