คุณลักษณะการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI ขนาดเล็กเมื่อใช้ปาล์มไบโอดีเซล– เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

Main Article Content

ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
ณัฐพล ศิริสวัสดิ์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง

Abstract

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา จุดเริ่มต้นการเผาไหม้ภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ที่ไม่มีการปรับแต่ง เมื่อใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง มักจะเกิดขึ้นเร็วกว่าการใช้ดีเซลปกติ ทำให้พลังงานที่ได้บางส่วนสูญเสียไปกับการต้านทานการเคลื่อนที่ขึ้นของลูก สูบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาผลของการนำเอทานอลซึ่งมีค่าซีเทนต่ำมาผสมกับ ไบโอดีเซลจากปาล์มเพื่อหน่วงจังหวะเริ่มต้นการจุดระเบิดให้ใกล้เคียงกับ ดีเซล โดยผสมเอทานอลที่อัตราส่วนร้อยละ 5-20 โดยปริมาตร ทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดตรง 1 สูบ โดยไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์ ที่ 1300-1700 rpm ความดันยังผลเฉลี่ย 143-715 kPa จากผลการทดลองพบว่าไบโอดีเซลที่ผสมเอทานอลจะหน่วงจุดเริ่มต้นการจุดระเบิดให้ช้าลงไปอยู่หลังตำแหน่ง TDC และออกซิเจนที่อยู่ในเอทานอลจะช่วยทำให้การเผาไหม้ดียิ่งขึ้นทำให้พลังงานจากการเผาไหม้เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ของลูกสูบในจังหวะกำลังแต่เมื่ออัตราส่วนของเอทานอลสูงเกินไปในช่วงร้อยละ 15-20 จะทำให้จุดเริ่มต้นการจุดระเบิดเกิดขึ้นในช่วงที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงเพราะมีช่วงการจุดระเบิดล่าช้านานเกินไป ซึ่งการเผาไหม้จะเป็นแบบส่วนผสมบางทำให้ช่วงท้ายของจังหวะการเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ดังนั้นจากผลการทดลองจึงสรุปได้ว่า อัตราส่วนผสมของเอทานอล ในช่วงร้อยละ 5-10 ที่ 1300 rpm ความดันยังผลเฉลี่ย 429-715 kPa จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)