Return to Article Details การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคในการประมาณค่าความจุของทางหลวง 4 ช่องจราจร นอกเมือง (เกาะกลางถนนแบบยก) Use of the Traffic Micro-Simulation Model to Estimate the Capacity of Rural 4-Lane Highway (Raised Median) Download Download PDF