Return to Article Details ผลการใช้บทเรียนสื่อประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกันในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (The Effect of Multimedia Lesson Using Different Feedbacks in Developing Thai Reading Skill of Students with Learning Disabilities) Download Download PDF