Return to Article Details การศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล (The Comparison of Procedure to Promote Supporting Staff Download Download PDF