Return to Article Details ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้แบบแผน ความเชื่อด้านสุขภาพ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก The Effects of Health Promo Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล