Return to Article Details การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสในใบคะน้าอินทรีย์และคะน้าทั่วไประหว่างการเก็บรักษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล