กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตัวแบบอาไจล์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy