A Development for Teaching of Learning - Centered Project Design for Software Development Process Course Using Agile Model

Main Article Content

มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

Abstract

The purposes of the research were to evaluate the effectiveness index of the lesson plans based on the project-based learning Software Development Process course using Agile Model, to compare the learning achievement and critical thinking on the result of before and after learning by using the lesson of all students and classification by gender, to compare the learning achievement and critical thinking on the result of after learning by using the lesson plans with the different gender and to study the satisfaction of all students with the depth of the      instructor by using lesson plans. The sampling group was 36 undergraduate students majoring in Information Technology, 2nd semester in the 2016. The instruments of the research included     1) lesson plans based on the project-based learning 2) an achievement test 3) an critical thinking test 4) satisfaction questionnaires. The statistics that used in data analysis were t-test (Dependent Samples) and One- way MANCOVA.


The research findings showed that the analyze results of the effectiveness of the lesson plans based on the project-based learning approach was equal to 0.692. The learning achievement  and critical thinking of all students and classified by gender had higher achievement than before learning at the .05 level  of significance. The learning achievement and critical thinking with the different gender showed no differences (p ≥ 0.110) after learning by using the lesson plans based on the project-based learning. In addition, the student sample group was greatly satisfied with the depth of the instructor by using the lesson plans based on the project-based learning in the overall aspect and in the each individual aspect was the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ผลประเสริฐม. (2018). A Development for Teaching of Learning - Centered Project Design for Software Development Process Course Using Agile Model. Journal of Innovative Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University, 5(1), 7-20. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/140204
Section
บทความวิจัย

References

[1] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : พริกหวาน กราฟฟิก จำกัด.
[2] วัชรินทร์ โพธิ์เงิน, พรจิต ประทุมสุวรรณ, และสันติ หุตะมาน. (2557). การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน.
สืบคืนจาก http://www.fte.kmutnb.ac.th/km/project-based%20learning.pdf.
[3] ประสาท เนืองเฉลิม. (2558). แนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 9, หน้า 136- 154.
[4] Kolb, D.A. 1984. Experiential Learning: Experience as a Source of Learning and Development. New Jersey: Prentice-Hall.
[5] คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). การปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ.
[6] เพ็ญประภา บุตรละ, โอฬาร โรจนพรพันธุ์, และพรชัย มงคลนาม. (2015). ทักษะที่จำเป็นสำหรับสมาชิกทีมพัฒนาในสกรัม. The Eleventh National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2015). 404-411.
[7] กฤษณา อุดมโภชน์, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, และ สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส. (2556). ผลของการสอนแบบโครงงานที่มีต่อทักษะการ แสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการเครือข่าย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 3(5), หน้า 43-54.
[8] อรเกษม จันทร์สมุด. (2557). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะการนำตนเอง เพื่อ การเรียนรู้ต่างกัน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาสารคาม; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
[9] มินตรา รื่นสุข บุรัสกร อยู่สุข และปองพล นิลพฤกษ์. (2558). การประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และการ บริหารโครงการรูปแบบ Scrum สำหรับโครงงานพิเศษระยะสั้น กรณีศึกษานักศึกศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี. การ ประชุมวิชาการระดับชาติ "การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน".ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[10] ปิยนาฎ มาลีแก้ว, และนลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร. (2013). การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีผสมผสานระหว่างสครัมและ
เอ็กซ์ตรีมโปรแกรมมิ่ง. The 9th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2013). หน้า 899-904.
[11] นักรบ บุญถาวร. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต), กรุงเทพฯ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
[12] สิทธิพล อาจอินทร์, และ ธีระชัย เนตรถนอมศักดิ์. (2554). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนา หลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี. วารสารวิจัย, 1(1), 1-16