วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เบาะรถยนต์อเนกประสงค์ ของบริษัท MCE จำกัด

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, เอกราช ยอดคำ, ธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์, ปรีญา ศรีจันทร์, พิชิต ภาสบุตร

15-24

ดูทุกฉบับ