วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2021): ปีที่1 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2022-02-05

การสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอตแบบเคมีสีเขียวด้วยวิธีการไฮโดรเทอร์มัล

ปิยะณัฐ เสถียรพันธุ์, เขมฤทัย ถามะพัฒน์, วัชระ เลี้ยวเรียน

1-16

ดูทุกฉบับ