กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy