บรรณาธิการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ   ดร.อภิชาติ เหล็กดี

กองบรรณาธิการบริหาร

      ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร  นักวิชาการอิสระ

      ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง              นักวิชาการอิสระ

      รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี              นักวิชาการอิสระ

      รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ       นักวิชาการอิสระ