บรรณาธิการ     ดร.อภิชาติ เหล็กดี 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ    ดร.ณพรรธนนท์  ทองปาน

กองบรรณาธิการบริหาร

      ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร    ข้าราชการบำนาญ

      ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง               ข้าราชการบำนาญ

      รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี               ข้าราชการบำนาญ

      รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ       ข้าราชการบำนาญ