"วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" ได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น "วารสารวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" ตั้งแต่เล่ม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป