เนื่องจากวารสารวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งปรับเปลียนบรรณาธิการวารสารจากเดิม ดร.อภิชาติ เหล็กดี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา และปรับเปลียนผู้ช่วยบรรณาธิการจากเดิม ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน เป็น ดร.อภิชาติ เหล็กดี ตั้งแต่ วารสารปีที่ 9 เล่มที่ 2 เป็นต้นไป จีงประกาศเพื่อทราบ