การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

อิสระ ขวาน้ำคำ
สวียา สุรมณี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) หาคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 45 คน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูลสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูลสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมาก 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จิรภาภรณ์ วงศ์กาญจนฉัตร, พรรณีลีกิจวัฒนะ, และ ไพฑูรย์ พิมดี. (2557). บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ.
ชาลินี สังข์วิเศษ. (2556, 25 ธันวาคม). คุณครูผู้สอนวิชาจริยธรรมในโลกของข้อมูล. สัมภาษณ์.
สมหมาย มณีโชติ. (2555). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
Biello, A.D. (2006). A model for developing interactive instructional multimedia applications for
electronic music instructors Dissertation Abstracts International. 67(03), 905-A.(UMI NO.3206011).