ระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์

Main Article Content

วีระชัย คอนจอหอ
ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร
ณัฐพงษ์ เอี่ยมอำนวย

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยทำการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้านปฏิบัติการระบบส่วนต่อประสาน และเทคนิคการออกแบบกับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านโดยวิธีการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า การประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรวดเร็วและด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ศุภชัย สมพานิช. (2550). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย VB 2005 & VC#ฉบับมืออาชีพ. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, ISBN978-794-9660 - 72-0.
เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล. (2553). หนังสือการเขียนโปรแกรมภาษาวิชาเบสิคVisual Basic Programming. วท.ม. วิทยาการสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
พัฒพงษ์ อมรวงศ์. (2553). จากหนังสือพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic 2010. ปทุมธานี
พงศ์กร จันทราช. (2550). ระบบการจัดการฐานข้อมูล. (ออนไลน์). แหล่งที่มาhttp://www.pongkorn.net/dbms. (วันที่ค้นข้อมูล : 19 เมษายน 2558)
Project by Visual Studio 2008 สอนทำโปรเจ็คด้วย Visual Studio 2008,2010 (VB.NET,C#) เข้าถึงได้จาก: http://deekrub.blogspot.com/2012/02/project-011.html
Y.Jaruwan. (2555). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล. (ออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.chandra.ac.th/office/ict/ document/it/it04/page01.html