การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา

Main Article Content

เฉลิมวุฒิ สุตโท
ธวัชชัย สหพงษ์

บทคัดย่อ

              การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา ที่มีคุณภาพ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันประเมินคุณภาพ จำนวน 3 คน  และ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้คือ  การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


              ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้เชี่ยวมีความคิดเห็นต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ อยู่ในระดับมาก และ 2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ อยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ทัธราวลี สุทธโธทน. (2558). [ออนไลน์]. นิทานอีสป เรื่องหนูเมืองกับหนูนา. [สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์]. จาก http://www.thepbodint.ac.th/topmenu.php?c=listha&q_id=121
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2546). Multimedia. ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์.
นิพนธ์ คุณารักษ์. (2558). [ออนไลน์]. การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ. [สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2557]. จาก http://home.kku.ac.th/faa/New/Animation.htm.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
พิสุทธา อารีราษฎร์. (2551). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ศิรินทิพย์ เพียหาญ. (2557). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง คนเลี้ยงแพะ. มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สุลาวัลย์ มาชัย. (2554). การวิจัยเรื่องมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ โดยเทคโนโลยีมัลติพอยท์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล2. วิทยานิพนธ์.มหาสารคาม.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
อนงค์นาถ ไชยทองศรี. (2557). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ กระต่ายตื่นตูม. มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.