การพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5

Main Article Content

กนกวรรณ เรืองแสน
ลาวัณย์ ดุลยชาติ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบTemplate Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 2) ศึกษาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่อง การออกแบบTemplate Power point 3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่อง การออกแบบTemplate Power point และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 30 คน โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) บทเรียนออนไลน์ 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพ (E1/E2)


            ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ด้วย     โปรแกรม Photoshop CS5 โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  ดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์บน ClassStart มีค่าเท่ากับ 88.89/82.17 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์บน ClassStart  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๒). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ .กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
_______. (๒๕๕๑). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ .กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ขนิษฐา พจนานุกูลกิจ.(2551). [ออนไลน์]. บทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จเร หัตถภูมิเกษตร. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop. [สืบค้นวันที่ 5 มิถุนายน 2558].จาก http://teacherjaray.blogspot.com/2014/05/blog-post.html
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. (2556). [ออนไลน์]. ClassStart. [สืบค้นวันที่ 5 มิถุนายน 2558]. จาก https://www.gotoknow.org/posts/474536.
ฉวีวรรณ์ จันทร์สะอาด. (2558, 11 พฤษภาคม). คุณครูผู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สัมภาษณ์.
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม,ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP. วารสารวิทยบริการ. (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558)
ดวงกมล โพธิ์นาค,วิทวัส ทิพย์สุวรรณ. (2554). การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ MIAP ร่วมกับสื่อเครือข่ายสังคมของนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
ภายใต้อาจารย์นิเทศให้คำปรึกษาเทคนิควิธีการสอน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ. (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558)
เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช. (2012, 24 มกราคม). เทคนิคการนำสีไปใช้งาน. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ประสิทธิชัย. มั่งมี, ปณิตา. วรรณพริรุณและปรชัญนันท์. นิลสขุ. (2557). การพัฒนาเว็บ ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบMIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ. (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558).
พิสุทธา อารีราษฎร์ (2551). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ลิขิต เกิดมงคล. (2558). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบประมวลสารสนเทศในอีเลิร์นนิ่ง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วรวรรณ. เหรียญทอง.(2557).[ออนไลน์]. การสร้างTemplateด้วยโปรแกรม Photoshop. [สืบค้นวันที่ 5 มิถุนายน 2558]. แหล่ง
ที่มา:http://ww.suplopburi.net/Omrom_koktomwithaya/Photoshop.pdf.
วิทูลย์ ดอนพรทัน. (2557) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์ เรื่องกราฟและต้นไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
สัญญา อินดี้แมน. (2556). [ออนไลน์]. วิธีทำ Template Powerpoint ด้วย Phothoshop ไว้ใช้งานเอง. [สืบค้นวันที่ 5 มิถุนายน 2558] .แหล่งที่มา : http://sanya-indy.com/template-
powerpoint-design/
สุชาติ ศิริสุขไพบูลย. (2527). ทฤษฏีการเรียนรู้กระบวนแบบ MIAP เป็นกระบวนการที่ผู้สอนจัดประสบการณ์เรียนรู้
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์. (2558). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาตามรูปแบบ ADDIE. ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนา ออฟเซต.