การพัฒนาแอพพลิเคชันคู่มือภาษาอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Main Article Content

ศิริลักษณ์ ก้านทอง
สมพร กระออมแก้ว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชันคู่มือภาษาอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ
2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชันคู่มือภาษาอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 30 คน  ได้แก่ เครื่องมือที่ได้ใช้ ได้แก่ แอพพลิเคชันคู่มือภาษาอาเซียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบโปรแกรมสามารถเลือกภาษาได้ 9 ภาษา ได้แก่ พม่า กัมพูชา บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม สามารถเลือกหมวดหมู่ได้ 6 หมวดหมู่ ได้แก่ ทักทาย อาหาร การนับเลข ช้อปปิ้ง สิ่งอำนวยความสะดวก และการเดินทาง สามารถเล่นเสียงภาษาอาเซียน นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาประโยคที่ต้องการได้ และ 2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชันของผู้ใช้งาน เรื่อง แอพพลิเคชันคู่มือภาษาอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชัยวุฒิ พรหมบุตร. (2549). [ออนไลน์]. Androidthai. จาก http://androidthai.in.th/home.html.
ณัฐณิชา เทศบุตร. (2555). แอปพลิเคชันสอนภาษาถิ่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส. จุลนิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุรัชดา ภูศรี. (2555). แอพพลิเคชันนิทานสอนภาษาอังกฤษบนไอโฟน. จุลนิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Ais. (2558). [ออนไลน์]. รู้ภาษาอาเซียนกับน้องอุ่นใจ. [สืบค้นวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2558 ] จาก http://www.ais.co.th/interservice/AEC/thai_food.html