การพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน

Main Article Content

กิตติยศ เงานอ
อธิวัฒน์ สุวรรณคำ
อรรถชัย สุวรรณคำ
ศุภชัย ทองสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตร 2) พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับการติดตามสภาพแวดล้อม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิชาการและคอมพิวเตอร์จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรการทำงาน มีคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi ในการเป็นศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลและเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์รับรู้ประเภทต่างๆ ทำการส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 2) ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน การจัดเก็บฐานข้อมูลด้วยเครื่องแม่ข่าย แอปพลิเคชันจะทำการดึงข้อมูลผ่าน Web Service ในรูปแบบของภาษา XML มีหน้าจอแสดงผล 2 โหมดหลักคือ โหมดการแสดงสภาพแวดล้อมในเวลาปัจจุบัน และ 3) ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2542). เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา. กรุงเทพ ฯ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.
พิสุทธา อารีราษฎร์. (2551). การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รุ้งนภาพร ภูชาดา. (2558). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
GIS, เข้าถึงได้จาก http://www.gisthai.org/aboutgis/gis.html. [10 กันยายน พ.ศ. 2555]
Bhanu, B.B.; Raghava Rao, K.; Ramesh, J.V.N.; Hussain, M.A. (2014). "Agriculture field monitoring and analysis using wireless sensor networks for improving crop production," Wireless and Optical Communications Networks (WOCN), 2014 Eleventh International Conference on , vol., no., pp.1,7, 11-13 Sept. 2014
Likert, R. A. (1932). Technique for the Measurement of Attitude. [Cited 2013, January23]. Archives from Psychological. Raspberry pi. URL:http://www.raspberrypi.org.
Vijay, N. (2012). "Application of sensor networks in agriculture," Sustainable Energy and Intelligent Systems (SEISCON 2012), IET Chennai 3rd International on , vol., no., pp.1,6, 27-29 Dec. 2012