การพัฒนาระบบส่งและตรวจคำตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Main Article Content

ชิตพล สีหะวงษ์
ปณวัฒน์ บุญเหมาะ
ศุภชัย ทองสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบส่งและตรวจคำตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่เข้าแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายในงานสัปดาห์วิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับช่วงชั้นที่ 4 จาก 10 โรงเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ ระบบส่งและตรวจคำตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่าได้ 1) ระบบส่งและตรวจคำตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) ผลการประสิทธิภาพของระบบทุกด้านที่ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย ในด้านประสิทธิภาพและการออกแบบอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

วลัยพร ดวงดี. (2551). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค STAD วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ปริศนา ปั้นน้อย. (2549). การสร้างนวัตกรรม E- Learning เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์