การพัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

Main Article Content

วีระพงษ์ เลิศลำหวาน
วีระพน ภานุรักษ์
เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  2) หาคุณภาพของระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับประเมินคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 3 คน ได้มาด้วยวิธีการแบบเจาะจง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ ระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและแบบประเมินคุณภาพระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ประกอบด้วย 7 ส่วนได้แก่ ระบบ Login / Logout  ระบบสมาชิก ระบบยื่นกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม ระบบอนุมัติ ระบบตรวจสอบเอกสาร ระบบแจ้งผลการอนุมัติผ่าน E-mail และระบบรายงาน 2) ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล. ระบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
บุญชมศรีสะอาด. (2545). วิธีการสร้างสถิติสำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
พวงผกา วรรธณะปกรณ์. วิเคาระห์การบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2529 – 2533.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.
ศิริพร คำเขื่อนแก้ว. (2557). การพัฒนาระบบจ่ายค่าน้ำประปา ผ่านบัญชีเงินฝากด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส. (ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม).
สุภาวณี ฉิมพลี. (2557). การพัฒนาระบบการโอนเงินข้ามธนาคารด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส. (ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม).
สราวุธ อ้อยศรีสกุล. (2544). ถอดรหัส .net+Web Services. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป จำกัด. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.).
Stair,Ralph M. (1996). Principles of information systems: A managerialApproach.
(2nd ed).Danvers:Boyd & Fraser publishing Co.