การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน

Main Article Content

อภินันท์ ภิรมย์
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์
ภัทราวัลย์ คำปลิว

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ได้เกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน ประกอบด้วย เกาะในเกมจำนวน 3 เกาะ โดยแต่ละเกาะจะมีมอนสเตอร์และความยากแตกต่างกันออกไป โดยเกาะที่ 1 จะง่ายที่สุด  และมีมอนสเตอร์ คือ ซอมบี้ สำหรับมุมมองในเกมจะเป็นมุมมองของบุคคลที่หนึ่ง ผู้วิจัยได้นำมอนสเตอร์จำนวน 4 ชนิดที่มาจากใน Unity 3D คือ มอนสเตอร์    เอเลี่ยน มอนสเตอร์กบกลายพันธุ์ ซอมบี้ และก๊อบบิน 2) นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความพึงพอใจต่อเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออก     อยู่ไหน โดยรวมอยู่ใน  ระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเกมสามมิติ. เว็บไซด์ https://unity3d.com, สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2558.
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาตัวละคร. เว็บไซด์ http://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-maxสืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2558.,
พิสุทธา อารีราษฎร์. (2551). การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ภาษาที่ใช้พัฒนาเกม
สามมิติ. เว็บไซด์ https://www.java.com/en/download/, สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2558.
Egidijus Infinitus.12 , 2015 , from Google Play store Shadow gun VR. Shadow gun VR.
Website:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dubai.dead.zombies. shootout.vr&hl=en
Hostmonster. Dead Zombies Shootout VR. September 12 , 2015 , from Google Play store.
Website : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dubai.dead.zombies shootout.vr&hl=en.
Hostmonster. Dead Zombies Shootout VR. September 12 , 2015 , Website:http://apk-dl.com/dead-zombies-shootout-vr
Simon Jackson. Unity 3D UI Essentials.Published by Packt Publishing Ltd : UK, January 2015.
Telltale Games Company และ San Rafael. 12 , 2015 , from Google Play store. The walking dead: Season One.
Website:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telltalegames. walkingdead100&hl=en
McConnell, Steve (2006). Software Estimation: Demystifying the Black Art. Microsoft Press. ISBN 0-7356-0535-1..