กระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะ

Main Article Content

จารุกิตติ์ สายสิงห์

บทคัดย่อ

โครงงานกระเช้าปลูกผักอัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการดูแลผักแบบอัตโนมัติเพื่อให้ผักปลอดสารพิษและปลอดภัยจากแมลงมากขึ้นโดยเนื่องจากการปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิกส์นี้ไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ เป็นการปลูกโดยอาศัยหลักการให้น้ำปุ๋ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด พืชที่ได้มีรสชาติดี เหมาะแก่การบริโภคทั้งดิบและปรุงสุก โดยเริ่มจากการศึกษาหาวิธีการทำระบบการให้ปุ๋ยและปุ๋ยชีวภาพที่ใช้วัตถุที่หาง่ายในท้องถิ่น และราคาถูก เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระบบกระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะเพื่อการศึกษาและดูแลผักสลัดให้มีความสดและสมบูรณ์ จากการทดลองปลูกผักสลัดในกระเช้ากินเอง สามารถช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้เกินความจำเป็น ลดเวลาในการดูแล ช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้และยังได้ผักสลัดสดสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ

Article Details

บท
บทความวิจัย