ตู้อบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Main Article Content

rattapong poekaen

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ได้ออกแบบและสร้างตู้อบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากการถนอมอาหารในปัจจุบันมีจำนวนมากมายหลายชนิด ต้องใช้เวลาในการตากอาหารให้แห้ง ตู้อบกล้วยนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการถนอมอาหารและจะจัดเก็บไว้ทำอาหารได้นานขึ้น ซึ่งประกอบด้วยตู้อบขนาด 0.5x0.5x0.5 เมตร ควบคุมด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิโดยสามารถสั่งงานโดยการตั้งค่าอุณหภูมิที่โปรแกรม ซึ่งนำค่าที่ได้มาจากตัวตรวจจับอุณหภูมิและสั่งให้พัดลมและฮิตเตอร์ทำงานเพื่อลดอุณหภูมิลงเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งไว้ ซึ่งถ้าอุณหภูมิได้ตามค่าที่ตั้งไว้พัดลมระบายอากาศจะทำงานและฮิตเตอร์จะหยุดทำงาน ในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงอาทิตย์มากๆจะมีผลการทดสอบที่ได้ตามต้องการหรือนำตู้อบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถต่อกลับไฟบ้านได้ในสภาวะแวดล้อมไม่มีแสงอาทิตย์ จากผลการทดสอบสามารถกล่าวได้ว่าตู้อบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถอบกล้วยได้ตามต้องการ

Article Details

บท
บทความวิจัย