การวิเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจ ด้านสุขภาพและความงาม

Main Article Content

พิมาย วงค์ทา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Ccommerce) และผู้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้น จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 94 คน  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และใช้สถิติในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor Analysis) มีค่า Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO) = .831 ค่า Significant = 0.000  และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักแบบ Image Factoring ร่วมกับการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax Rotation)


ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบความสำเร็จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ บรรยายด้วย 64 ตัวแปร มีค่าความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 77.935 โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ปัจจัยที่สนับสนุนการซื้อสินค้า 2) การออกแบบเว็บไซต์ 3) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  4) ความปลอดภัยและการทำธุรกรรม 5) ช่องทางการติดต่อสื่อสารและช่วยเหลือ  6) การนำเสนอและเนื้อหาข้อมูล 7) การใช้งาน  8) ส่วนเสริมอื่นๆ โดยแต่ละองค์ประกอบอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 51.066, 7.920,  5.633,  3.688,  3.688,  2.468,  2.274,  2.274 ตามลำดับ การวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่ 1 ที่สนับสนุนการซื้อสินค้า  มีร้อยละความแปรปรวนมากที่สุด ส่งผลต่อความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Article Details

บท
บทความวิจัย