เว็บแอปพลิเคชันยีสต์พื้นถิ่น บริเวณพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Main Article Content

Somkid Soottitantawat

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และออกแบบข้อมูลยีสต์พื้นถิ่นบริเวณพื้นที่ป่าเขาพลวง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 2) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันยีสต์พื้นถิ่น บริเวณพื้นที่ป่าเขาพลวง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันยีสต์พื้นถิ่น บริเวณพื้นที่ป่าเขาพลวง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างสำหรับประเมินประสิทธิภาพระบบผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นักเขียนโปรแกรม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 คน และสำหรับประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่สนใจ จำนวน 30 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเว็บแอปพลิเคชันยีสต์พื้นถิ่นฯ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) เว็บแอปพลิเคชันยีสต์พื้นถิ่นฯ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 7 ระบบ ได้แก่ (1)  ระบบการเข้าใช้งาน (2) ระบบจัดการข้อมูลยีสต์ (3) ระบบจัดการข้อมูลประเภทยีสต์  (4) ระบบจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ (5) ระบบค้นหาข้อมูลยีสต์ (6) ระบบแสดงแผนที่ข้อมูลยีสต์บนพื้นที่ป่าเขาพลวงที่ศึกษา และ (7) ระบบออกรายงานยีสต์ทั้งหมด 2) การศึกษาผลการทดลองใช้ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันยีสต์พื้นถิ่นฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันยีสต์พื้นถิ่นฯ ในด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านการใช้งาน และด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย