การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคการสกัดคํา

Main Article Content

สมศักดิ์ ศรีสวการย์
สมัย ศรีสวย

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้นำข้อมูลจากบทวิจารณ์ออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟสบุ๊คสาธารณะของนักท่องเที่ยวมาสกัดคำแยกความคิดเห็นเชิงบวก เชิงลบ และได้ทำเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากค่าความถูกต้องด้วยอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ อัลกอริทึมการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด และ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของต้นไม้ตัดสินใจ ผลการศึกษา พบว่า อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ ให้ค่าความถูกต้อง 87.97% อัลกอริทึมการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดให้ค่าความถูกต้อง 83.80% และ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของต้นไม้ตัดสินใจ ให้ค่าความถูกต้อง 79.89% ผู้วิจัยได้เลือกวิธีนาอีฟเบย์ มาใช้ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นจากเครือข่ายเฟสบุ๊คโรงแรมและทีพักในจังหวัดลำปางมาทดสอบระบบ ผลพบว่าระบบสามารถสกัดคำแยกความคิดเห็นเชิงลบและเชิงบวกตามเวลาจริงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Kanokwan Kounwan. Natural Language Processing. 2013 [cited 2019 march 20]
Available from: www.mbs. mut.ac.th/paper/pdf/29.pdf. (in Thai)
กนกวรรณ เขียนวรรณ. (2555). การประมวลผลภาษาธรรมชาติ. ค้นวันที่ 3 ธันวาคม 2561
เข้าถึงได้จาก : www.mbs. mut.ac.th/paper/pdf/29.pdf
[2] Somnuk Sittipoun. (2546). Thai sentence parsing using genetic programming.
(transforms [thesis].) National Institute of Development Administration.(in Thai)
สมนึก สิทธิปวน. (2546). การวิเคราะห์กระจายคําในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
[3] M. G. Miniwatts. (2010, Dec. 7). World Internet Usage and Population Statistics.
Online].Available: http://www.internetworldstats.com/stats3.htm World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics: Data 2001-2005 the 59th
Edition, Madrid: WTO, 2007, pp. 8-9.
[4] P.D. Turney, “Thumbs Up or Thumbs Down? Semantic Orientation Applied to
Unsupervised Classification of Reviews,” in Proc. the 40th Annual Meeting of the
Association for Computational Linguistics, 2002, pp. 417-424.
[5] M. Taboada and J. Grieve, “Analyzing Appraisal Automatically,” in Proc. the AAAI Spring
Symposium, 2004, pp. 158-161.
[6] K. Zhang, R. Narayanan, and A. Choudhary, “Voice of the Customers: Mining Online
Customer Reviews for Product Feature-Based Ranking,” in Proc. the 3rd conference
on Online social networks (WOSN’10), 2010, pp. 11.
[7] M. Hu and B. Liu, “Mining and Summarizing Customer Reviews,” in Proc. the 2004 ACM
SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2004,
pp. 168-177.
[8] T.L. Saaty, Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic
Hierarchy Process. (2nd edition), Pittsburgh, PA: RWS, 2006, pp. 4-5.
[9] Thongjor N. Machine Learning#2 [Internet].Babel Coder. 2017. Available from:
https://www.babelcoder.com/blog/posts/k-nearest-neighbors