การพัฒนาระบบตรวจเช็คเครื่องจักรออนไลน์ด้วย QR Code

Main Article Content

พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม

บทคัดย่อ

การศึกษาอิสระทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดเก็บเอกสารการตรวจเช็คเครื่องจักร กรณีศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ 2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวง รวมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเครื่องจักร เพื่อการวางแผนซ่อมบำรุงในอนาคต 3) เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เข้ากับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ทดลองใช้กับพนักงานและรับเหมาของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวง จำกัดจำนวน 20 คนเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลการตรวจเช็คและรายละเอียดต่าง ๆ ไว้บนฐานข้อมูล ทำให้สะดวกและง่ายในการตรวจเช็คเครื่องจักรแต่ละจุด รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ไม่สูญหายพร้อมต่อการเรียกใช้งาน หรือสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง เพื่อนำมาวางแผนการปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรในอนาคต ช่วยให้บริษัท ลดเวลาการตรวจเช็ค ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารจำนวนมาก ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวง รวมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเครื่องจักร เพื่อการวางแผนซ่อมบำรุงในอนาคตได้ และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เข้ากับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ได้ และเก็บข้อมูลความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการใช้งานของระบบ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 4.67  ด้านประสิทธิภาพของระบบ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และด้านคุณภาพของระบบ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา. (2559). ระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย คิวอาร์โค้ด. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุยนายน 2563. จากเว็ปไซต์ : http://gs.rmu.ac.th
ทวีศักดิ์พุทธรัตน์, และ ไพรูย์ งิ้วทั่ง. (2560). ระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด. สืบค้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2563. จากเว็ปไซต์ : http://gs.rmu.ac.th
วนัชพร ไกยราช. (2559). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563. จากเว็ปไซต์ : http://www.edu.nu.ac.th
ศุภากร ทรัพย์ทวี และบัณฑิต ชัยวิชญชาติ. (2560). ผลกระทบของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อผู้ประกอบการ OTOP. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2. วันที่ 8 กรกฎาคม 2560. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์. (2558). การทำความสะอาดถุงกรองในระบบควบคุมฝุ่นโดยใช้พัลส์เจท. สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2563. จากเว็ปไซต์ : http://www.thaithesis.org
Techsauce Team. (2557). เปิดกลยุทธ์ SCG เดินหน้าธุรกิจปี 2019 เพื่อการเติบโตยั่งยืน. สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563. จากเว็บไซต์ : https://techsauce.com