การพัฒนาระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์

Main Article Content

ณัฐพงศ์ พลสยม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 2) ประเมินความเหมาะสมของระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 3)ศึกษาผลการยอมรับระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์


 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ จำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่น และ ระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สายควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น  2) แบบประเมินคุณภาพระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 3) แบบวัดการยอมรับระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์   สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    


ผลการวิจัยพบว่า 1) พัฒนาระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ พบว่า องค์ประกอบของพัฒนาองค์ประกอบของระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก  คือ  ส่วนประกอบที่ 1  แอพพลิเคชั่นควบคุมการทำงานของระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK  ประกอบด้วย 1) ส่วนแสดงสถานะการทำงานของระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น 2) ค่าความชื้นในดิน  3) ค่าปริมาณสารอาหารในดิน ส่วนประกอบที่ 2  องค์ประกอบโครงสร้างด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ฮาร์แวร์ ประกอบด้วย แผง Solar Cell, Solar Cell Control, Batterry, ESP8266 WiFi, Senser NPK, Senser วัดความชื้น  2) ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย  Arduino IDE  ส่วนประกอบที่ 3 เทคโนโลยี Internet of Things (ioT) ประกอบด้วย NETPIE  CLOUD PLATFORM และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบชุดเซนเซอร์วัดความชื้น และแร่ธาตุ NPK ในดินแบบไร้สาย ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก    

Article Details

บท
บทความวิจัย