ตัวแบบประเมินภาวะความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าของนักศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

Main Article Content

petcharat maungnoi

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาตัวแบบประเมินภาวะความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าของนักศึกษาโดยเทคนิคการเหมืองข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 600 คน โดยสุ่มตัวอย่างจากทุกคณะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ 2) แบบประเมินแบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ เทคนิคเหมืองข้อมูล จำนวน 5 อัลกอริทึม ได้แก่  Random Tree  LMT  PART J48 and JRIP  และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วยการทดสอบ Cross-validation  


ผลการวิจัยพบว่า Random Tree มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีค่าความถูกต้อง 96.00% รองลงมาคือ อัลกอริทึม LMT มีค่า95.90% อัลกอริทึม PART มีค่า 95.10% อัลกอริทึม J48 มีค่า 94.80 % และอัลกอริทึม JRIP มีค่า 94.00 % ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. กมลรัตน์ สมใจ. (2563). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2563, จากhttp://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/6006/Template%20NSCIC%202020E0.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1tSgZbpipO5-XLXoS-GjYJGiZecPLWu7bMSnIdIj1735B9czOPTxttYNk
2. ขนิษฐา ขัติยะ. (2561). พยากรณ์ความเสี่ยงของโรคซึมเศร้า โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
3. จิราภา เลาหะวรนันท์, รชต ลิ้มสุทธิวันภูมิและ บัณฑิต ฐานะโสภณ. (2558). การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการจำแนกและคัดเลือกแขนงวิชาสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
4. ดนัย ค้ายา. (2558). การใช้งานโปรแกรม Weka ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. ค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.glurgeek.com/education/howto-weka/
5. ปณิตา บุญพาณิชย์. (2561). ภาวะซึมเศร้าและความเหนื่อยล้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในประเทศไทย ค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2563, จากhttp://clmjournal.org/_fileupload/journal/453-2-11.pdf
6. ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์. (2559). การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจบนชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลโดยวิธีการสุ่มเพิ่มตัวอย่างกลุ่มน้อยสำหรับข้อมูลการเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต; 2559 [เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 2563]. จากhttp://www.journal.msu.ac.th/upload/articles/article2154_27225.pdf.
7. ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล. (2563). แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9ค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://med.mahidol.ac.th/th/depression_risk
8. ศจี วานิช. (2558). Data Mining (เหมืองข้อมูล). ค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2563, จากhttp://sajeegm301.blogspot.com/2015/11/data-mining.html