แอปพลิเคชันจองคิวร้านเสริมสวย

Main Article Content

นางกาญจนา คำสมบัติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันจองคิวร้านเสริมสวย 2) หาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจำนวน 3 คน และกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันจำนวน 20 คน การได้มาทั้งสองกลุ่มเป็นแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบและแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันจองคิวร้านเสริมสวย ประกอบด้วยผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม (1) ร้านเสริมสวย ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนร้าน การให้ข้อมูลการให้บริการของร้าน การบริหารจัดการคิวลูกค้า การสนทนาตอบข้อซักถามลูกค้าผ่านห้องสนทนา (2) กลุ่มผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน สามารถเลือกร้านบริการได้ ตรวจสอบข้อมูลการจอง ดูประวัติการใช้งาน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(gif.latex?\bar{x}= 4.20, S.D. = 0.49) 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(gif.latex?\bar{x} = 4.55 และ S.D. = 0.37)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล. 2564. โควิด-19 ดันคนไทยใช้เน็ต ทุบสถิติวันละ 12 ชั่วโมง Gen Z ใช้เน็ตสูงสุดปีแรก.

เข้าถึงได้จาก http:www.thansettakit.com/tech/506786

สรินทร มังกรงาม. 2560. เฮลป์ คาร์ : แอปพบลิเคชันสำหรับการค้นหาผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์.

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ.

ทศพล ต้นสมบัติ. (2560). ระบบปฏิบัติการ ANDROID. เข้าถึงได้จาก https://beerkung.wordpress.com

/ระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุด/ระบบปฏิบัติการ-android/

สหรัฐ แหวนสูงเนิน, จิราภรณ์ มงคลมะไฟ, รัตนา กะสิเจริญ และคณะ. (2563). การศึกษาและพัฒนาระบบ

จองคิวร้านเสริมสวย. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: คณะวิทยาการจัดการ.

ณิชากร พรมจันทร์, ธิปก โรจน์สิงห์, ปนัดดา เมืองวงษ์ และคณะ. (2557). ระบบจองโรงแรม.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.

อริส ไทยประธาน, ธนนท์ เหมทอง และนุชนาฏ สัตยากวี. (2558). ระบบแจ้งเตือนการจองคิวร้านอาหาร

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: คณะวิศวกรรมศาสตร์.

จักรี ทํามาน และมานิตย์ อาษานอก. (2561). ผลการศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม

การวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารวิชาการ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, 5(1), 122-132.http://it.rmu.ac.th/itm-journal/assets/

uploads/formidable/6/5-1-11-122-132.pdf

ศิวพร เพชรวิลัย และนันทนา ศรีพรมทอง. (2561). ระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผม

ออนไลน์แฮร์ทูสไตล์. คณะวิทยาศาสตร์: มหาวิทยาลัยสยาม.

ณิชากร พรมจันทร์, ธิปก โรจน์สิงห์, ปนัดดา เมืองวงษ์ และกุลธิดา อุปัชฌาย์. (2557). ระบบจองโรงแรม.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์: สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.