การประยุกต์เทคโนโลยีแดชบอร์ด เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานตำบลห้วยเตย จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

Kanokwan Seenaha

บทคัดย่อ

การรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการนําเสนอข้อมูลพื้นฐานตําบลห้วยเตยโดยใช้ เครื่องมือ7 ชิ้นจากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ U2T 2) สร้างระบบการนําเสนอข้อมูลพื้นฐานตําบลห้วยเตยโดยใช้ เครื่องมือ7ชิ้นของโครงการ U2Tด้วยเทคโนโลยีแดชบอร์ด และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อระบบการ นําเสนอข้อมูลพื้นฐานตําบลห้วยเตยโดยใช้เครื่องมือ7ชิ้นของโครงการ U2Tด้วยเทคโนโลยีแดชบอร์ด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน อสม 20 คน เจ้าหน้าที่ อบต. ห้วยเตย จํานวน 10 คน รวม 30 คน เครื่องมือในการวิจัย แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมขององค์ประกอบของ ข้อมูลพื้นฐานตําบลห้วยเตยโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น จากการจัดเก็บข้อมูลโครงการ U2T แบบสอบถามความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการสร้างระบบการนําเสนอข้อมู ลพื้นฐานตําบลห้วยเตย โดยใช้เครื่องมือ7ชิ้นของโครงการ U2Tด้วยเทคโนโลยีแดชบอร์ด แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบการ นําเสนอข้อมูลพื้นฐานตําบลห้วยเตยโดยใช้เครื่องมือ7ชิ้นของโครงการU2Tด้วยเทคโนโลยีแดชบอร์ดและสถิติท่ใีช้ ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาองค์ประกอบการนําเสนอข้อมูลพื้นฐานตําบลห้วยเตยโดยใช้เครื่องมือ7 ชิ้น จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ U2T มีองค์ประกอบเครื่องมือ 7 ชิ้น ได้แก่ 1. แผนที่เดินดิน 2. ผังเครือญาติ 3. โครงสร้างองค์กรชุมชน 4. ระบบสุขภาพชุมชน 5. ปฏิทินชุมชน 6. ประวัติศาสตร์ชุมชน 7. ประวัติชีวิต โดยความ คิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบของข้อมูลพื้นฐานตําบลห้วยเตยอยู่ในระดับมากที่สุด(X =4.55, SD.= 0.55) 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสร้างระบบการนําเสนอข้อมูลพื้นฐานตําบลห้วยเตยโดยใช้ เครื่องมือ7ชิ้นของโครงการ U2Tด้วยเทคโนโลยีแดชบอร์ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.45 , SD.= 0.47) และ 3) ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการนําเสนอข้อมูลพื้นฐานตําบลห้วยเตยโดยใช้เครื่องมือ7ชิ้นของโครงการ U2Tด้วย เทคโนโลยีแดชบอร์ดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(X =4.55,SD=0.61)
คําสําคัญ : เทคโนโลยีแดชบบอร์ด, การนําเสนอข้อมูลพื้นฐาน, ตําบลห้วยเตย,

Article Details

บท
บทความวิจัย