การเพิ่มศักยภาพการผลิตชุดเครื่องแต่งกายมุสลิมของวิสาหกิจชุมชนมัรกัสในจังหวัดยะลาเพื่อเจาะตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง โดยใช้เว็บแอพพลิเคชั่นศูนย์รวมร้านค้าผลิตชุดเครื่องแต่งกายมุสลิม

Main Article Content

นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตของร้านค้าและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื้อผ้ามลายู และชุดโต๊ปในจังหวัดยะลา ให้มีคุณภาพ มีรูปแบบที่สวยงามและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น เช่น กลุ่มผู้บริโภคในประชาคมอาเซียนและตะวันออกกลาง ทำให้สามารถแข่งขันและขยายช่องทางในการจำหน่ายได้มากขึ้น 2) เพื่อสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะให้วิสาหกิจชุมชนออกแบบชุดเครื่องแต่งกายมุสลิมของตนเองและกิจการของสมาชิก ทำให้เกิดความคล่องตัวในออกแบบและการต่อยอดการขยายกิจการมากขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สุไลมาน ขาเร็มดาเบะ, อดุลย์ ภัยชำนาญ, ยูหารี มะเซ่ง และ ธีรวัช จาปรัง (2561). โครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย: กรณีศึกษาตลาดมัรกัสยะลา: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

เว็บแอพพลิเคชั่นคืออะไร.(2019). เว็บแอพพลิเคชั่น(Web Application) คืออะไร https://www.dailytech.in.th/web-application-เว็บ-แอพพลิเคชั่น/

เว็บแอพพลิเคชั่น.(2019).รู้ไหม!! Web Application (เว็บแอปพลิเคชั่น) คืออะไร?. https://www.ar.co.th/kp/th/560

ธีระพงศ์ มลิวัลย์, ศิริกาญจนา พิลาบุตร, และ สิตา ทัพมงคล (2563) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบพานิชย์อิเล็กทรอกนิกส์.วารสาร The7th national conference Nakhonratchasima college, 984-990. http://journal.nmc.ac.th/th/admin/Journal/2563Vol12No1_92.pdf

อาทิตยา ทามี และ ณัฐวุฒิ นามบุดดา (2562) การพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น. [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://www.dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/6287/ซื้อขายออนไลน์อี๊ดแฟชั่น.pdf?sequence=1&isAllowed=y

สิริพร อินทสนธิ์, สวิตา อยู่สุขขี, นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม และ ฤดี เสริมชยุต. (2561). การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 1(1), 103-112.