กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 (4Cs) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy