การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิสาหกิจชุมชน Development of an information system to support community enterprise operations

Main Article Content

เอกรินทร์ วาโย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวิสาหกิจชุมชน 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิสาหกิจชุมชน และ 3) ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิสาหกิจชุมชนเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ได้พัฒนาขึ้นตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ในรูปแบบของ V-Model เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษาโปรแกรม PHP ในรูปแบบของ Yii Framework และใช้ MySQL สำหรับจัดการฐานข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    


 ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิสาหกิจชุมชนสามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการทำงานหลัก 6 ระบบ คือ 1) จัดการข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2) จัดการข้อมูลของสินค้าและบริการ 3) จัดการข้อมูลรายรับและรายจ่าย 4) ค้นหาและแสดงผลข้อมูลของวิสาหกิจชุมชน 5) ค้นหาและแสดงข้อมูลของสินค้าและบริการ และ 6) ส่งข้อมูลเข้าไลน์กลุ่ม การใช้งานแบ่งออกตามประเภทของผู้ใช้งาน ได้ 3 กลุ่ม ซึ่งผู้ใช้จะเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดีมากที่สุด ( =4.75) และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมากที่สุด ( =4.64) จึงสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ตรงกับความต้องการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2548). สาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548.

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ธนากร ธนวัฒน์, ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ และ กิตติวรรณ จันทร์ฤทธ์. (2561). ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้รับบริการและอัตราค่าบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service) ของศูนย์บริการสุขภาพราษฎร์พิษณ. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรม, 5(2), 51-59.

ธีรภพ แสงศรี. (2565). การพัฒนาระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเกษตรกร สำนักวิจัยและพัฒนา

การเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ,

(2), 81-91.

พัชราภรณ์ หงส์สิบสอง. (2565). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ จังหวัดน่าน.

วารสารวิชาการ Journal of Information and Learning, 33(2), 98-107.

ภิราภรณ์ บุตรซอ, อรยา อินต๊ะขิล, เนตรดาว โทธรัตน์ และ พิมาย วงค์ทา. (2565). การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มผลิตหมวกยางพารา อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2(2), 43-53.

รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ, สุพัตรา วะยะลุน, รัตนภรณ์ แซ่ลี้ วนษา สินจังหรีด. (2565). การใช้แนวคิดแบบอไจล์

ในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าก่อ จังหวัดอุบลราชธานี.

วารสารวิชาการ Industrial Technology Journal, 7(2), 66-79.

วันเพ็ญ ผลิศร และ นีลวัสน ดิษฐสวรรค์. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าว

เพื่อสุขภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 13(2), 102-117.

สมศักดิ์ บุตรสาคร, ตติยา องค์ศิริพร, กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ, ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์, อธิพันธ์

วรรณสุริยะ และศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม. (2565). ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการตลาดดิจิทัล ผลิตภัณฑ์

ของวิสาหกิจชุมชนวัยหวานอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและ

เทคโนโลยีอีสเทิร์น, 19(2), 118-131.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 – 2564. สำนักนายกรัฐมนตรี.

อรุณ หนูผุด. (2562). รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนสงขลา. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริม

การเกษตร.

เอกชัย แน่นอุดร,และวิชา ศิริธรรมจักร.(2552).การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต.มหาสารคาม: อภิชาต

การพิมพ์.

เอกบิณ ใจแก้วมา. (2559). การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework. ลำปาง: บริษัท ไดร์ฟซอฟท์

จำกัด.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด

ยูเคชัน จำกัด.