กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy