จุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง

ผู้แต่ง

  • อนุวัฒน์ สิงหพันธ์
  • ณัฐที ถึงสุข
  • หฤทภัคร อภิรัตน

คำสำคัญ:

การปล่อยประจุแบบโคโรน่า, หม้อแปลงฟลายแบค, สนามไฟฟ้า, โอโซน

บทคัดย่อ

โอโซน (O3) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติที่ดีในการใช้ฆ่าเชื้อ โดยสามารถใช้ได้ทั้งในตัวกลางน้ำและอากาศ โดยทั่วไปโอโซนสามารถเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติ อย่างไรก็ตามสำหรับการประยุกต์ในการฆ่าเชื้อนั้นความเข้มข้นของโอโซนต้องมากกว่า 4 ppm  ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้ทำการผลิตก๊าซโอโซนจากการใช้วิธีการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูงความถี่สูง โดยแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 10 kV ในขณะที่ความถี่อยู่ในช่วง 4-8 kHz ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าที่สภาวะดังกล่าวเป็นสภาวะที่มีความเหมาะสมในการผลิตโอโซนให้มีความเข้มข้นเพียงพอต่อการประยุกต์ใช้งานด้านการฆ่าเชื้อ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-30

How to Cite

[1]
สิงหพันธ์ อ., ถึงสุข ณ., และ อภิรัตน ห., “จุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 1 (2019), น. 10–18, เม.ย. 2019.