กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลกับการใช้พลังงานในการขนส่งในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy