ปัจจัยที่มีผลกับการใช้พลังงานในการขนส่งในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผู้แต่ง

  • เจษฎา โพธิ์จันทร์
  • วชิระ วิจิตรพงษา
  • ปรีดา พิชยาพันธ์
  • เกรียงไกร อรุโณทยานันท์

คำสำคัญ:

การใช้พลังงานในการขนส่ง, การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ, ข้อมูลภาคตัดขวาง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองการใช้พลังงานในการขนส่ง และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานในการขนส่งในภาคเหนือของประเทศไทย โดยในการวิจัยนี้ได้นำแบบจำลอง 2 แบบ ได้แก่ แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรง และแบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบลอการิทึม มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองการใช้พลังงานในการขนส่งขนส่งในภาคเหนือของประเทศไทย 3 แบบจำลอง ได้แก่ แบบจำลองการใช้พลังงานดีเซล แบบจำลองการใช้พลังงานเบนซิน และ แบบจำลองการใช้พลังงานแอลพีจี ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองได้ใช้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 โดยมีตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้พลังงานดีเซล เบนซิน และแอลพีจี และตัวแปรอิสระ ได้แก่ จำนวนประชากร จำนวนยานพาหนะจดทะเบียน จำนวนสถานีจำหน่ายพลังงาน ลักษณะภูมิประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละจังหวัด ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า แบบจำลองเส้นตรงให้ผลการวิเคราะห์ใกล้เคียงกว่าแบบจำลองลอการิทึม ซึ่งปัจจัยที่มีผลกับการใช้พลังงานดีเซลโดยแบบจำลองเส้นตรง คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จำนวนสถานีจำหน่ายพลังงาน และ รถบรรทุก ส่วนปัจจัยที่มีผลกับพลังงานเบนซิน คือ จำนวนประชากร รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และ ลักษณะภูมิประเทศ และปัจจัยที่มีผลกับพลังงานแอลพีจี คือ จำนวนสถานีจำหน่ายพลังงานรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และลักษณะภูมิประเทศ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-30

How to Cite

[1]
โพธิ์จันทร์ เ., วิจิตรพงษา ว., พิชยาพันธ์ ป., และ อรุโณทยานันท์ เ., “ปัจจัยที่มีผลกับการใช้พลังงานในการขนส่งในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 1 (2019), น. 39–56, เม.ย. 2019.