กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของลักษณะของแผ่นกั้นที่มีผลต่อค่าความดันลดและค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเท ความร้อนในระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy