ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. มลิวรรณ บุญเสนอ      มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร. กีรติ ชยะกุลคีรี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย    มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์            มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นชัย วรเดชจำเริญ     มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่าย และสมาชิก

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. มลิวรรณ บุญเสนอ      มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร. กีรติ ชยะกุลคีรี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย    มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์            มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นชัย วรเดชจำเริญ     มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่าย และสมาชิก

นายอภิมุข สดมพฤกษ์

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. มลิวรรณ บุญเสนอ                   มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร. กีรติ ชยะกุลคีรี                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย       มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์                 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นชัย วรเดชจำเริญ          มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่าย และสมาชิก

นายอภิมุข สดมพฤกษ์

ฝ่ายศิลปกรรม และจักทำรูปเล่ม

นางฉวีวรรณ  สภาพ

นายสุรัตนชัย  ชื่นตา

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

ว่าที่ ร้อยตรี สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

ดร.ศิริพร ทองแก้ว    ผู้จัดการและเลขานุการ

ฝ่ายศิลปกรรม และจัดทำรูปเล่ม

นางฉวีวรรณ  สภาพ

นายสุรัตนชัย  ชื่นตา

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

ว่าที่ ร้อยตรี สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

ดร.ศิริพร ทองแก้ว    ผู้จัดการและเลขานุการ

นายอภิมุข สดมพฤกษ์

ฝ่ายศิลปกรรม และจัดทำรูปเล่ม

นางฉวีวรรณ  สภาพ

นายสุรัตนชัย  ชื่นตา

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

ว่าที่ ร้อยตรี สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

ดร.ศิริพร ทองแก้ว    ผู้จัดการและเลขานุการ