เพื่อให้การบริหารงานวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง วารสารฯขอแจ้งเปลี่ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในการประสานงานใหม่ ดังนี้

                E-mail: spujournal@spu.ac.th