วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN  ใหม่ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อวารสาร (ไทย)         วารสารศรีปทุมปริทัศน์  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร (อังกฤษ)     Sripatum Review of Science and Technology (อังกฤษ)

  เลข ISSN เดิม

 ISSN: 2228 – 8724 (Print)

 ISSN: 2672 – 9970 (Online)

  เลข ISSN ใหม่

   ISSN: 2985 – 1734 (Print)

   ISSN: 2985 – 1742 (Online)

และมีการเปลี่ยนแปลงเลข ISSN ใหม่ ตั้งแต่วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ( Vol. 15 No. 1 January – December 2023)  เป็นต้นไป