กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ภูมิ เจือศิริภักดี   ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช