การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

ผู้แต่ง

  • เดโชชัย สาพิมพ์

คำสำคัญ:

การปรับปรุงกระบวนการ, การผลิต, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 2) วิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และ3) วางแผนด้านแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ โดยการศึกษากระบวนการผลิตศึกษาสภาพปัจจุบันของสายการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้เครื่องมือการสร้างแผนภูมิกระบวนการไหลในการศึกษา

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการไหลของกระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่เกิดขึ้น  แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และแนวทางการแก้ไข ปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนในขั้นตอนการผลิตซึ่งทำให้เกิดผล กระทบในการทำงาน ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้กระบวนการที่ไม่จำเป็นลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า ซึ่งลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และการทำงานสามารถตอบสนอง ลูกค้าได้ทันตามกำหนด พบว่าสามารถลดระยะทางการทำงานในกระบวนการผลิตได้ 29.41 %

References

ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ ธีรพล เถื่อนแพ และ นิศาชล จันทรานภาสวัสดิ์. (2564). การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมโดยการวิเคราะห์แผนภูมิการไหล. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 31(1), 180-192.

พจน์ เดชเกิด และปณัทพร เรืองเชิงชุม. (2562). ความสูญเปล่าจากการไหลของข้อมูลสารสนเทศภายใต้ห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันและยาแผ่นรมควันอัดก้อน กรณีศึกษา สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน. 5(2), 4-18.

วีระวัฒน์ อินนุพัฒน์ และสุภาพร คูพิมาย. (2561). ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปลูกขนกำมะหยี่ ในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยางขอบกระจกรถยนต์ ด้วยหลักการซิกส์ซิกมา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 12(1), 96-109.

อัษฎางค์ รัตนธำรง และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2559). ความคุ้มค่าในการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากการทำบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุ กรณีศึกษาในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 5(2), 196-210.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-05-21