สารบัญ

ผู้แต่ง

  • บรรณาธิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดย่อ

1. การศึกษาที่ครอบคลุมด้านการออกแบบและประสิทธิภาพของรหัสแอลดีพีซีสำหรับมาตรฐาน 5G
2. การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปาภายในสนามบินโดยใช้วัสดุทดแทนท่อประปา
3. การศึกษาที่ครอบคลุมด้านการออกแบบและประสิทธิภาพของรหัสโพลาร์สำหรับมาตรฐาน 5G
4. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารกรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 KVA)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุไปรษณีย์ของนิติบุคคลอาคารชุด
6. การศึกษาอุณหภูมิและโครงสร้างจุลภาคของกระบวนการเคลือบอลูมิเนียมลงบนเซรามิกด้วยแรงเสียดทาน
7. การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคลกรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-14