การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปาภายในสนามบินโดยใช้วัสดุทดแทนท่อประปา

ผู้แต่ง

  • ศิริพันธุ์ พุ่มจันทร์
  • ศักดิ์ชาย รักการ

คำสำคัญ:

การลดน้ำสูญเสีย, วัสดุทดแทนท่อประปา, การจัดการงานวิศวกรรม

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยฉบับนี้ได้ทำศึกษาปัญหาการลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปาภายในสนามบินนานาชาติแห่งหนึ่ง จากสถิติอัตราน้ำสูญเสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในช่วงระยะเวลาเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 38.84 จากวิเคราะห์ปัญหาพบว่า ผลมาจากการสูญเสียน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (physical losses) ร้อยละ 31.88 และน้ำที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (unbilled authorized consumption) ร้อยละ 6.96 ซึ่งนอกจากนี้ยังมีน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (commercial losses) ที่เกิดจากการคำนวณปริมาณที่คาดเคลื่อนจากมาตรวัดอีกด้วยโดยใช้วีธีการแก้ปัญหาด้วยการใช้วัสดุทดแทนท่อประปา และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการจัดการลดน้ำสูญเสียให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จากการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเปลี่ยนท่อน้ำประปาภายในสนามบิน โดยใช้วัสดุทดแทนท่อน้ำประปาแบบ Polypropylene Random Copolymer: PPR และแบบ High Density Polyethylene: HDPE เปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปา และเก็บบันทึกข้อมูลสถิติการใช้น้ำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ดังนั้นผลการศึกษาพบว่าวัสดุทดแทนท่อน้ำประปามีคุณสมบัติที่ดีและมีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในระบบจ่ายน้ำประปาทั้งในอาคารและใต้ดิน ส่วนด้านผลการวิเคราะห์การลงทุนพบว่าการใช้วัสดุท่อน้ำประปา แบบ Polypropylene Random Copolymer: PPR และแบบ High Density Polyethylene: HDPE มีความเหมาะสมในการลงทุนมากกว่าการใช้ท่อน้ำประปาแบบท่อเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanized Steel Pipe) และสัดส่วนโดยเฉลี่ยของน้ำสูญเสียหลังดำเนินการลดลงตามเป้าหมาย โดยจากเดิมมีปริมาณร้อยละ 31.88 เหลือปริมาณร้อยละ 13.73

References

ณัฐพล หวั่งประดิษฐ. (2553). การปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กรณีศึกษาสำนักงานประปา สาขาบางเขน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ.

ประกอบ บำรุงผล. (2541). การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

ประหยัด สัจจาธรรม. (2560). แนวทางในการลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายน้ำประปาของประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.

มรุพัชร จำนงค์วงศ์. (2559). การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปา. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 26(3), 525-532.

สุชาติ เตชะอุดมเดช. (2547). การศึกษาการจัดการโครงการลดน้ำสูญเสีย กรณีศึกษาพื้นที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.

อมรเทพ ทองชิว. (2556). ความท้าทายในการจัดการน้ำสูญเสียของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: IRDP มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ.

อรนุช ธนารัตน์สุทธิกุล. (2544). การศึกษาทางเลือกเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

Garold, D. Oberlender. (1993). Project Management for Engineering and Construction. New York: MC Graw – Hill.

Nutvipa. (2016). เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://econs.coth/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/. (วันสืบค้นข้อมูล: 14 ธันวาคม 2563).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-17