การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารกรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 kva)

ผู้แต่ง

  • ไพรวัล อินชิด
  • ศักดิ์ชาย รักการ
  • จีรวัฒน์ ป้องใหม่

คำสำคัญ:

การลดน้ำสูญเสีย, ระบบจ่ายน้ำประปา, วัสดุทดแทนท่อประปา

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยฉบับนี้ได้ทำการศึกษาปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารกรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 kva) การศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานในช่างเวลา on peak (09.00-22.00) จากการเก็บข้อมูลจาก TOU POWER METER ก่อนมีการปรับปรุงค่าการใช้พลังงานสูงสุดของเดือนที่ 559 หน่วย/เดือน การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบภายในอาคารในช่วงเวลา on peak ซึ่งพบเจอปัญหาระบบภายในอาคารยังไม่มีอุปกรณ์ตรวจสอบการใช้พลังงาน และยังไม่มีการควบคุมการทำงานของระบบในช่วงเวลาที่มีราคาสูง ดังนั้นจึงนำอุปกรณ์ TOU POWER METER มาช่วยวิเคราะห์ในการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา on peak และนำอุปกรณ์ Timer switch Relay เข้ามาใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อลงการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่มีราคาสูง on peak 09.00-22.00 หลังจากมีการดำเนินการติดตั้ง Timer switch Relay เข้ามาใช้ในการควบคุมเวลาการทำงานของระบบภายในอาคาร และเก็บข้อมูลจาก TOU POWER METER หลังมีการปรับปรุง ค่าการใช้พลังงานสูงสุดของเดือนที่ 390 หน่วย/เดือน ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีราคาสูงของระบบภายในอาคาร ที่ที่สามรถได้ 169 หน่วย/เดือน คิดเป็นร้อยละ 30 %

References

กฤษณะ วิวัฒนชีวิน. (2560). การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/kbej /article/ view/76503/85933. (วันสืบค้นข้อมูล: 8 มกราคม 2564).

เกรียงไกร อินตานำ. (2558). การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารประเภทโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั่น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://ethesisarchive. library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5510036386_2974_2672.pdf. (วันสืบค้นข้อมูล: 8 มกราคม 2564).

ไชยยันต์ บุญมี. (2559). ต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเรียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2559/research.rmutsb2559-20171028140320153.pdf. (วันสืบค้นข้อมูล: 8 มกราคม 2564).

บริษัท มัลติพลัส พาวเวอร์ จำกัด (2559):TOU POWER METER SFERE200 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.nanasupplier.com/multipluspower/p-184835 (วันสืบค้นข้อมูล: 6 มกราคม 2564)

เบญจพร อภิวงค์งาม. (2559). เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในกระบวนการผลิตถั่วแระญี่ปุ่นแช่แข็ง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id= MjI5MjE3&method=inline (วันสืบค้นข้อมูล: 8 มกราคม 2564).

ศิวดล เหมาะประไพพันธุ์. (2561). การอ่านและจัดเก็บข้อมูลจากดิจิทัลเพาเวอร์มิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/ Siwadon.Mor.pdf. (วันสืบค้นข้อมูล: 8 มกราคม 2564).

Afua Mohamed, Mohamed Tariq Khan. (2552). การทบทวนเทคนิคการจัดการพลังงานไฟฟ้าด้านแหล่งจ่ายไฟและผู้บริโภค (อุตสาหกรรม). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.researchgate.net/publication/298896084_A_review_of_electrical_energy_management_techniques_Supply_and_consumer_side_industries. (วันสืบค้นข้อมูล: 8 มกราคม 2564).

elecfield.blogspot. (2559). ตัวปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้ากระแสสลับ (VSD: Variable Speed Drive for AC induction motor) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://elecfield.blogspot.com /2016/07/variable-speed-drive-for-ac-induction-motor.html (วันสืบค้นข้อมูล: 6 มกราคม 2564)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-30