การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • อาภาพร เพื่อธงสา
  • ศักดิ์ชาย รักการ
  • ภาวัต ไชยชาณวาทิก

คำสำคัญ:

การลดข้อร้องเรียน, นิติบุคคลอาคารชุด, การสร้างความพึงพอใจ, ทรัพย์สินส่วนกลาง

บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหา การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดกลุ่มราคาสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แอพลิเคชั่นออนไลนืในการจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียน จากอาคารชุดตัวอย่าง 4 อาคาร จำนวน 2,506 ห้องชุด จัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2563 ได้รับข้อมูลข้อร้องเรียน ทั้งสิ้นจำนวน 46 ครั้ง จำนวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1.) เรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ การจอดรถซ้อนคัน จอดรถในช่องจอดของห้องชุดอื่น 2) เรื่องการส่งเสียงดัง ทะเลาะวิวาท 3)การทำอาหาร ส่งเสียงดัง และส่งกลิ่น รบกวนเจ้าของห้องชุดห้องอื่น 4) คู่สัญญานิติบุคคลปฏิบัติงานบกพร่อง 5) ปัญหาน้ำรั่วซึมอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องจากกงานก่อสร้าง 6) การซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางชำรุดเสียหาย 7) เจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 8) เรื่องการสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประเด็นการซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางชำรุดเสียหาย ได้รับข้อร้องเรียนมากที่สุด จำนวน 13 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.26 ของจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางชำรุดเสียหายโดย ทำการแก้ปัญหาโดยการวางแผนการจัดการและงบประมาณ ระยะสั้น กลาง ยาว พร้อมแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับงบประมาณ และงานด้านวิศวกรรม ผลลัพธ์หลังปรับปรุง พบว่า ข้อร้องเรียนเรื่องทรัพย์สินส่วนกลางชำรุดเสียหาย จาก 13 ครั้ง ลดลง เหลือ 4 ครั้งคิด เป็นร้อยละ 8.69 ลดลงร้อยละ 19.57

References

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด. (2562). อาคารชุด สามารถแบ่งโดยใช้เกณฑ์ระดับราคาขายต่อตารางเมตร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.cbre.co.th. (วันสืบค้นข้อมูล: 10 มกราคม 2564).

กรมที่ดิน. (2555). พระราชบัญญัติอาคารชุด กฎกระทรวง ระเบียบกรมที่ดิน วารสารที่ดิน. ฉบับพิเศษ ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 ครบรอบ 111 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 2555.

เสริชย์ โชติพานิช (2549). แนวคิดการบริหารทรัพยากรกายภาพสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม . ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณชัย เจริญศรี. (2562). การศึกษาการลดข้อร้องเรียนลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ธงชัย ทองมา, ประสพชัย พสุนนท์. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ: อาคารสำนักงานให้เช่า ระดับ เอ ในบริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาอาคารอับดุลราฮิม. ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557).

มนธิรา ปกป้อง. (2560). แนวทางการบริหารความเสี่ยงนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง กรุงเทพฯ เขตตอนเหนือ. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อนงค์ เอื้อวัฒนา. (2542). ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล อำนาจเจริญ. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชวลิต ปานมา. (2548). ทรรศนะของประชาชนต่อบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการ พัฒนา ทองถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร, มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. (2541). ความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-15